Teikiame kokybiškas ir kvalifikuotas buhalterinės apskaitos paslaugas; kitas paslaugas susijusias su buhalterine apskaita.
Buhalterinė apskaita vedama kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos
programomis SAIKAS’W ir B1.
Darbo užmokestis skaičiuojamas kompiuterizuota buhalterinės apskaitos
programa SAIKAS’W ir B1;
Buhalterinė apskaita apima tokias paslaugas:
finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
pirkimų ir pardavimų registravimas;
banko ir kasos dokumentų registravimas;
ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
apskaitos registrų sudarymas.

Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui:
pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
pelno (nuostolio) ataskaita;
kapitalo pokyčių ataskaita;
pinigų srautų ataskaita;
metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Tarpinių mėnesinių, ketvirtinių finansinių ataskaitų sudarymas:
pelno (nuostolio) ataskaita;
finansinė ataskaita už laikotarpį;
debitorių, kreditorių ataskaita;
detalizuota pajamų ir sąnaudų ataskaita.

Ataskaitų numatytų LR Vyriausybės įstatymais ruošimas:
mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
visos SODROS ataskaitos;
statistinės ataskaitos;
kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI.

Apleistos buhalterijos tvarkymas:
buhalterinės apskaitos už praėjusius laikotarpius sutvarkymas:
ataskaitų ir deklaracijų su LR Vyriausybės institucijomis suderinimas, pateikimas arba patikslinimas.

Finansinės apskaitos vedimo priežiūra:
peržiūrime buhalterinių įrašų teisingumą ir pagristumą;
peržiūrime pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo teisingumą įtraukiant leidžiamus ir neleidžiamus sąnaudų atskaitymus;
peržiūrime nuostolių sudengimo ir pelno mokesčio apskaičiavimo teisingumą;
peržiūrime finansinės ataskaitos, teikiamos registrui, teisingumą

Kitos buhalterinės paslaugos:
ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan;
inventorizacijos atlikimas suderinant skolas suderinimas su kliento pirkėjais/tiekėjais, su VMI ir Sodra;
banko pavedimai,pagal atskirą įgaliojimą;
ataskaitos audito įmonėms, jeigu atliekamas auditas;
ataskaitos potencialiems akcijų ar bendrovės pirkėjams;
apskaitos politikos paruošimas ir pritaikymas kliento įmonei.

Personalo dokumentų ruošimo paslaugos:
darbo sutarčių paruošimas;
kitų dokumentų reikalingų priimant į darbą paruošimas;
materialinės atsakomybės sutarčių paruošimas;
pareigybinių instrukcijų paruošimas;

Paslaugos gyventojams:
pildome metines gyventojų pajamų mokesčio konsultacijas;
pagal įgaliojimus padedame valdyti asmeninius finansus , atsiskaitymus už paslaugas per elektroninę bankininkystę.

Savo klientus konsultuojame:
buhalterinės
apskaitos tvarkymo klausimais, mokesčių, finansų ir
kitais komerciniais klausimais;
mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo klausimais;
gyventojų pajamų deklaracijos pildymo klausimais.

Garantuojame
Buhalterinės apskaitos įrašų teisingumą;
Tikslios ir operatyvios informacijos pateikimą apie įmonės finansinę
padėtį įmonės vadovui;
Savalaikį finansinės atskaitomybės, deklaracijų pateikimą Valstybinei
mokesčių inspekcijai, finansinių ataskaitų pateikimą SoDrai, ataskaitų
pateikimą
Statistikos departamentui;
Įmonės skolų valdymą ir analizę;
Uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų skaičiavimą ir analizę;
Konfidencialumą;
Pilną atstovavimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, SoDroje,
Statistikos departamente.

Dokumentų pateikimo bei apdorojimo tvarka:
Klientas pateikia pirminius apskaitos dokumentus (pardavimų, pirkimų,
kasos ir t.t);
Mūsų įmonė apdoroja pirminius apskaitos duomenis, paruošia visas
ataskaitas ir deklaracijas ir pateikia vadovui tvirtinti;
Analizės ataskaitos yra derinamos taip, kad ataskaitų forma maksimaliai
atitiktų kliento poreikius;
Apskaitos dokumentus iš kliento gauname tiek kartų per mėnesį, kiek
kartų jiems reikalinga gauti apdorotą informaciją.

Mūsų atliekamų paslaugų ir teikiamų konsultacijų kainos:
Laikomės lanksčios bei konkurencingos kainų politikos;
Kaina priklauso nuo įmonės dydžio, struktūros, valdymo pobūdžio, turto,
nuosavybės, pardavimo apimties, darbuotojų skaičiaus ir kitų veiksnių;

Sudarius metinę buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, konsultacijas
teikiame nemokamai.